Naše služby

VYKONÁVAME ČINNOSŤ:

Oprávnenej právnickej osoby na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení na základe oprávnenia na činnosti v zmysle §14, ods.1) zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

Oprávnenej právnickej osoby na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení na základe oprávnenia na činnosti v zmysle §8a, ods.2) zákona č.51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov

Akreditovaného Inšpekčného orgánu typu A na základe akreditácie na inšpekčnú činnosť v zmysle normy STN EN ISO/IEC 17020

Bezpečnostnotechnickej služby na základe oprávnenia na činnosť v zmysle §22 zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

Výchovy a vzdelávania zamestnancov a vedúcich zamestnancov v oblasti ochrany práce ( školenia BOZP ) na základe oprávnenia na činnosť v zmysle §27 ods.3 zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

Zavolajte nám:

+421 948 003 902

Linkedin:

CioSR

Napíšte nám