O nás

Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s.r.o.

vznikol v roku 2012 zapísaním do obchodného registra na základe dlhoročných skúsenosti zakladateľov spoločnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení a štátneho odborného dozoru nad dodržiavaním predpisov v oblasti BOZP v rámci Inšpekcie práce.

Sme oprávnení hlavne vykonávať činnosť: 

Oprávnenej právnickej osoby na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení na základe oprávnenia vydaného v zmysle §14 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

Oprávnenej právnickej osoby na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení na základe oprávnenia vydaného v zmysle §8a ods. 3 zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov

Inšpekčnú činnosť v zmysle normy STN EN ISO/IEC 17020 ako Akreditovaný inšpekčný orgánu typu A

Adresa spoločnosti:
Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s.r.o.
Ciglianska cesta 3C
971 01 Prievidza

IČO: 46 572 571
DIČ: 2023491206
IČ DPH: SK2023491206

Spoločnosť Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo: 25854/R

Webwww.ciosr.sk

Bankové spojenie:

Bankové spojenie:
Tatrabanka, a.s.,

IBAN: SK09 1100 0000 0029 4212 5869

SWIFT: TATRSKBX

Naše oprávnenia a osvedčenia

Zavolajte nám:

+421 948 003 902

Linkedin:

CioSR

Kontaktujte nás