Naše služby

BOZP a OPP služby

Bezpečnostnotechnická služba

Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. § 22

Rozsah služieb a činností:

Zabezpečenie výkonu bezpečnostného technika, komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, pracovného prostredia, vypracovanie zákonnej dokumentácie pre zamestnávateľov z oblasti BOZP, posúdenie a následné spracovanie písomného dokumentu o posúdení rizika pri výkone činností zamestnancov, poradenstvo (mailové, telefonické) pri vyšetrovaní pracovných úrazov, príprava kompletných podkladov pri vzniku pracovného úrazu, zastupovanie objednávateľa pri šetrení závažného pracovného úrazu, organizovanie školení zamestnancov, vykonávanie pravidelných prehliadok stavu BOZP priamo na pracovisku.

Výchova a vzdelávanie

Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. § 22

Rozsah služieb a činností:

Cieľom výchovy a vzdelávania zamestnancov a vedúcich zamestnancov je vykonať ich oboznámenie s právnymi predpismi, ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa charakteru vykonávanej práce, vnútornými predpismi a pravidlami o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vydané zamestnávateľom, zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy podľa charakteru vykonávanej práce.

Dôležité je tiež rozšíriť a utvrdiť už ich nadobudnuté vedomosti a znalosti v tejto oblasti, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou pracovného procesu vo výrobnej ako i nevýrobnej sfére a tým dosiahnuť, aby všetci trvale dodržiavali technologické, bezpečnostné a hygienické predpisy a vykonávali činnosti u zamestnávateľa bez vzniku pracovných úrazov, havárií a porúch technických zariadení.

Koordinácia bezpečnosti na pracovisku

Rozsah služieb a činností:

uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa uplatňujú práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať,

plnenie príslušných požiadaviek tak, aby zamestnávateľ a samostatne zárobkovo činná osoba uplatňovali zodpovedajúcim spôsobom všeobecné zásady na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a dodržiavali vypracovaný plán BOZP,
spolupráca medzi zamestnávateľmi na pracovisku, najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak ich činnosť na seba nadväzuje, usmerňovanie práce so zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia, opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov.

Ochrana pred požiarmi

Rozsah služieb a činností:

Zabezpečenie výkonu preventívnych protipožiarnych prehliadok v objektoch a v priestoroch, zabezpečenie plnenia opatrení na ochranu pred požiarmi na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, zabezpečenie plnenia opatrení na ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase, zabezpečenie školení a overovanie vedomostí o ochrane pred požiarmi, vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom, zabezpečenie pravidelného čistenia a kontroly komínov,
zabezpečenie plnenia ustanovených povinností a určených úloh na úseku ochrany pred požiarmi osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie, zabezpečenie kontroly a opravy požiarnych zriadení.

Ďalšie služby: 

Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky nájdete TU.

Posudzovanie strojov a dokumentácie