Vykonávame koordináciu bezpečnosti pri práci na staveniskách

V zmysle § 3 NV 396/2006 Z.z. je stavebník povinný poveriť jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti podľa § 6 NV 396/2006 Z.z. pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.

Spoločnosť CIO SR je právnická osoba oprávnená prostredníctvom svojich zamestnancov s odbornou spôsobilosťou bezpečnostného technika zaistiť zabezpečenie  plnenia výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti.

Rozsah služieb a činností:

  • a) uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa uplatňujú práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať,

  • b) plnenie príslušných požiadaviek tak, aby zamestnávateľ a samostatne zárobkovo činná osoba uplatňovali zodpovedajúcim spôsobom všeobecné zásady na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a dodržiavali vypracovaný plán BOZP

  • c) spolupráca medzi zamestnávateľmi na pracovisku, najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak ich činnosť na seba nadväzuje,

  • d) usmerňovanie práce so zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia,

  • e) opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov.

Žiadosť o cenovú ponuku

ŽIADATEĽ

Postup po doručení žiadosti

• okamžité automatické zaslanie potvrdenia o jej prijatí
• po obdržaní vašej žiadosti sa s vami spojíme
• zaslanie spracovanej cenovej ponuky v lehote spravidla do 7 pracovných dní od poskytnutia všetkých relevantných dokumentov a informácií potrebných pre posúdenie dokumentácie
• v prípade akceptácie cenovej ponuky je potrebné nám zaslať písomnú objednávku na adresu objednavky@ciosr.sk v lehote do 30 dní od dátumu vystavenia cenovej ponuky
• po obdržaní vašej objednávky vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe