Naše služby

Osvedčenia a preukazy pre fyzické osoby

Overovanie odborných vedomostí fyzickej osoby na vykonávanie skúšky, odborných prehliadok a odborných skúšok, opráv a obsluhy  vyhradeného technického zariadenia  (§4, vyhl. č.508/2009 Z.z.)  podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vydávanie preukazu alebo osvedčenia podľa § 16 ods. 1 písm. a) prvého bodu zákona č.124/2006 Z.z.

Na stiahnutie:

Osvedčenia a perukazy pre fyzické osoby

Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky nájdete TU.