Vydávame osvedčenia a preukazy pre fyzické osoby

Fyzická osoba môže v zmysle § 16 ods.1 písm. a) zákona č.124/2006 Z.z. obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe platného preukazu alebo platného osvedčenia vydaného oprávnenou právnickou osobou, ak ide o činnosť:

 • a) revízneho technika vyhradených technických zariadení tlakových,

 • b) osoby na obsluhu kotla I. až V. triedy,

 • c) osoby na opravu kotla I. až V. triedy a na opravu potrubného vedenia na rozvod nebezpečnej kvapaliny s najvyšším dovoleným tlakom nad 1 MPa,

 • d) revízneho technika vyhradených technických zariadení zdvíhacích,

 • e)osoby na obsluhu mobilného žeriava výložníkového typu a vežového žeriava výložníkového typu,

 • f) osoby na obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom, ktorá je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách, a s výškou zdvihu nad 1, 5 m,

 • g) osoby na opravu osobného výťahu a nákladného výťahu s povolenou dopravou osôb,

 • h) revízneho technika vyhradených technických zariadení plynových,

 • i) osoby na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových s vysokou mierou ohrozenia (skupina A) pracujúcich s nebezpečnými plynmi okrem zariadení určených na zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlakové stanice) a zariadení určených na rozvod plynov,

 • j) osoby na opravu vyhradených technických zariadení plynových s vysokou mierou ohrozenia (skupina A) pracujúcich s nebezpečnými plynmi,

 • k) revízneho technika vyhradených technických zariadení elektrických,

Spoločnosť CIO SR, s.r.o., ako oprávnená právnická osoba overuje odborné vedomosti fyzickej osoby na vykonávanie skúšky, odborných prehliadok a odborných skúšok, opráv a obsluhy vyhradeného technického zariadenia podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vydáva preukazy alebo osvedčenia.

Žiadosť o cenovú ponuku

ŽIADATEĽ

Postup po doručení žiadosti

• okamžité automatické zaslanie potvrdenia o jej prijatí
• po obdržaní vašej žiadosti sa s vami spojíme
• zaslanie spracovanej cenovej ponuky v lehote spravidla do 7 pracovných dní od poskytnutia všetkých relevantných dokumentov a informácií potrebných pre posúdenie dokumentácie
• v prípade akceptácie cenovej ponuky je potrebné nám zaslať písomnú objednávku na adresu objednavky@ciosr.sk v lehote do 30 dní od dátumu vystavenia cenovej ponuky
• po obdržaní vašej objednávky vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe