Certifikácia fyzickej osoby

Overovanie odborných vedomostí fyzickej osoby na vykonávanie skúšky, odborných prehliadok, odborných skúšok (revízií), opráv a obsluhy vyhradeného technického zariadenia podľa právnych predpisov na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vydávanie osvedčenia alebo preukazu na tieto činnosti.