Posúdime konštrukčnú dokumentáciu  vyhradeného technického zariadenia

V zmysle §5 Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov možno vyrábať, montovať na mieste budúcej prevádzky a rekonštruovať vyhradené technické zariadenie iba podľa konštrukčnej dokumentácie, ku ktorej bolo vydané odborné stanovisko oprávnenou právnickou osobou.

Bez odborného stanoviska ku konštrukčnej dokumentácii stavebný úrad nevydá kolaudačné rozhodnutie.

Spoločnosť CIO SR je ako oprávnená právnická osoba kompetentná posúdiť konštrukčnú dokumentáciu a vydať odborné stanovisko.

Žiadosť na cenovú ponuku

o vypracovanie cenovej ponuky na posúdenie projektovej dokumentácie stavby v zmysle § 18 ods. 5 v nadväznosti na § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov

ŽIADATEĽ

Fakturačné údaje

(vyplniť, ak sú fakturačné údaje iné ako údaje objednávateľa)

ŠPECIFIKÁCIA

A) Druh služby

Posúdenie projektovej dokumentácie stavby s technickým zariadením na účely stavebného konania v zmysle § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. v lehote do 30 dní v závislosti od rozsahu dokumentácie a vzájomnej dohody.

B) Bližšia špecifikácia

*)Odporúčaný rozsah predkladanej projektovej dokumentácie stavby

Projektová dokumentácia stavieb musí byť osvedčená autorizovaným stavebným inžinierom zapísaným v Slovenskej komore stavebných inžinierov (SKSI).
1) Sprievodná správa so základnými identifikačnými údajmi vrátane uvedeného zodpovedného projektanta;
2) Súhrnná technická správa s informáciami o urbanizme, architektúre, konštrukčnom riešení stavby a spôsobov zaistenia BOZP a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe aj pri budúcej prevádzke, celková situácia stavby (zastavovací plán) a vytyčovacie výkresy;
3) Stavebné výkresy stavby, predovšetkým pôdorysy, rezy a pohľady (mierka 1:100);
4) Statika – statické posúdenie stavby preukazujúce mechanickú odolnosť a stabilitu nosnej konštrukcie;
5) Protipožiarne zabezpečenie stavby – projekt požiarnej ochrany;
6) Projekt vykurovania – technická správa s popisom technického riešenia vykurovania + výkresová časť;
7) Projekt rozvodov a napojenia plynu (plynofikácia) – technická správa s popisom technického riešenia + výkresová časť;
8) Projekt zdravotechniky – technická správa s popisom technického riešenia rozvodov kanalizácie a vody + výkresová časť;
9) Projekt elektroinštalácie a bleskozvodu – technická správa s popisom technického riešenia elektroinštalácie a bleskozvodu + výkresová časť;
10) Teplotechnické a energetické posúdenie stavby;
11) Stavebné výkresy a údaje k priestorovému rozmiestneniu strojov a zariadení vrátane riešenia vnútorných komunikácií, ak ide o stavby s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením (napr. kotolne, výťahy a pod.);
12) Projekt vzduchotechniky – technická správa s popisom technického riešenia + výkresová časť;
13) Projekt technických zariadení, technológie, strojov, technické správa + výkresová časť (rozmery, umiestnenie zariadení, parametre, napr. kotolne, výťahy);
14) Projekt organizácie výstavby;
15) Iné dokumenty (napr. rozhodnutia orgánov štátnej správy (certifikáty, dokladová časť stavby, úplnosť sprievodnej dokumentácie, vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození, vyhlásenia o zhode výrobkov a materiálov, výkaz výmer, atď.).

C) Postup po doručení žiadosti

- okamžité automatické zaslanie potvrdenia o jej prijatí  
- zaslanie spracovanej cenovej ponuky v lehote spravidla do 7 pracovných dní od poskytnutia všetkých relevantných dokumentov a informácií potrebných pre posúdenie dokumentácie  
- v prípade akceptácie cenovej ponuky je potrebné nám zaslať písomnú objednávku na adresu objednavky@ciosr.sk v lehote do 30 dní od dátumu vystavenia cenovej ponuky  
- po obdržaní vašej objednávky sa s vami spojíme a dohodneme ďalší postup