Posúdime konštrukčnú dokumentáciu  vyhradeného technického zariadenia

V zmysle §5 Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov možno vyrábať, montovať na mieste budúcej prevádzky a rekonštruovať vyhradené technické zariadenie iba podľa konštrukčnej dokumentácie, ku ktorej bolo vydané odborné stanovisko oprávnenou právnickou osobou.

Bez odborného stanoviska ku konštrukčnej dokumentácii stavebný úrad nevydá kolaudačné rozhodnutie.

Spoločnosť CIO SR je ako oprávnená právnická osoba kompetentná posúdiť konštrukčnú dokumentáciu a vydať odborné stanovisko.

Žiadosť na cenovú ponuku

ŽIADATEĽ

Postup po doručení žiadosti

• okamžité automatické zaslanie potvrdenia o jej prijatí
• po obdržaní vašej žiadosti sa s vami spojíme
• zaslanie spracovanej cenovej ponuky v lehote spravidla do 7 pracovných dní od poskytnutia všetkých relevantných dokumentov a informácií potrebných pre posúdenie dokumentácie
• v prípade akceptácie cenovej ponuky je potrebné nám zaslať písomnú objednávku na adresu objednavky@ciosr.sk v lehote do 30 dní od dátumu vystavenia cenovej ponuky
• po obdržaní vašej objednávky vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe