Vykonávame audity v oblasti BOZP, OPP, bezpečnosti pracovných prostriedkov, alebo na základe špecifikácie klienta

Audit plnenia povinností z oblasti BOZP a OPP a bezpečnosti pracovných prostriedkov, resp. so zameraním podľa špecifikácie klienta je zameraný na posúdenie, v akom rozsahu organizácia plní minimálne požiadavky ustanovené právnymi a ostatnými predpismi a zabezpečí podrobný prehľad o reálnom stave.

Druhy auditov:

  • a) pred kolaudačný audit

  • b) prevádzkový audit

Vykonanie auditu pozostáva najmä z komplexného preskúmania:

  • a) dokumentácie

  • b) administratívnych, prevádzkových a výrobných priestorov

  • c) pracovných prostriedkov

  •  

Výsledkom auditu je spracovanie podrobnej správy o zistených skutočnostiach, vyhodnotenie aktuálnej úrovne auditovanej oblasti vo Vašej spoločnosti, zistenie nedostatkov a porušení predpisov, ako aj návrhy na ich odstránenie, minimalizovanie a riešenie, čím predídete možným sankciám zo strany inšpekčných orgánov a orgánov štátneho dozoru, a tiež prípadným vznikom pracovných úrazov, chorôb z povolania, nehodám a poškodeniam zdravia Vašich zamestnancov.

Disponujeme auditormi s bohatými skúsenosťami a dlhoročnou praxou pri výkone technikov a inšpektorov v oblasti BOZP, OPP a bezpečnosti pracovných prostriedkov.

Žiadosť na cenovú ponuku

ŽIADATEĽ

Postup po doručení žiadosti

• okamžité automatické zaslanie potvrdenia o jej prijatí
• po obdržaní vašej žiadosti sa s vami spojíme
• zaslanie spracovanej cenovej ponuky v lehote spravidla do 7 pracovných dní od poskytnutia všetkých relevantných dokumentov a informácií potrebných pre posúdenie dokumentácie
• v prípade akceptácie cenovej ponuky je potrebné nám zaslať písomnú objednávku na adresu objednavky@ciosr.sk v lehote do 30 dní od dátumu vystavenia cenovej ponuky
• po obdržaní vašej objednávky vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe