Vykonávame úradné a iné skúšky  vyhradených technických zariadení (VTZ)

Výroba VTZ

VYKONÁME TYPOVÚ SKÚŠKU

Ak je súčasťou pracovného prostriedku aj vyhradené technické zariadenie (VTZ), alebo samotný pracovný prostriedok je aj VTZ, a predpokladáte jeho sériovú výrobu desiatich a viacerých kusov rovnakého vyhotovenia, vykonáme jeho typovú skúšku, ktorou sa overuje či zodpovedá konštrukčnej dokumentácií typu, ku ktorej bolo vydané odborné stanovisko k dokumentácií. (§10 vyhlášky č. 508/2009 Z.z..)

Pred uvedením VTZ do prevádzky

VYKONÁME ÚRADNÚ SKÚŠKU

Ak je súčasťou pracovného prostriedku (stroja, technického zariadenia alebo technológie) aj vyhradené technické zariadenie  skupiny A (VTZ skupiny A), alebo samotný pracovný prostriedok je VTZ skupiny A vykonáme úradnú skúšku. ( §12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.. )

Počas prevádzky VTZ

VYKONÁME OPAKOVANÚ ÚRADNÚ SKÚŠKU

Vykonáme opakovanú úradnú skúšku vyhradeného technického zariadenia skupiny A a vyhradeného technického zariadenia plynového uvedeného v prílohe č. 1 časť IV. skupina B písm. a) až c) s médiom acetylén v pravidelných lehotách podľa príloh č.5, 7 a 10 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., najmenej po každých 10 rokoch prevádzky elektrického zariadenia alebo pred opätovným uvedením zariadenia do prevádzky tzn. po odstavení dlhšom ako jeden rok, po demontáži a opätovnej montáži, po rekonštrukcii a oprave alebo ak jeho používanie bolo zakázané inšpektorátom práce. (§12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z..)

Žiadosť o cenovú ponuku

ŽIADATEĽ

Postup po doručení žiadosti

• okamžité automatické zaslanie potvrdenia o jej prijatí
• po obdržaní vašej žiadosti sa s vami spojíme
• zaslanie spracovanej cenovej ponuky v lehote spravidla do 7 pracovných dní od poskytnutia všetkých relevantných dokumentov a informácií potrebných pre posúdenie dokumentácie
• v prípade akceptácie cenovej ponuky je potrebné nám zaslať písomnú objednávku na adresu objednavky@ciosr.sk v lehote do 30 dní od dátumu vystavenia cenovej ponuky
• po obdržaní vašej objednávky vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe