Poskytujeme služby v oblasti banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom

Vykonávame služby Oprávnenej právnickej osoby

v zmysle §8a ods. 3 zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.
 • a) posúdenie projektovej dokumentácie stavby s technickým zariadením a jej zmeny,

 • b) posúdenie konštrukčnej dokumentácie vyhradených technických zariadení (elektrické, zdvíhacie,tlakové, plynové),

 • c) posúdenie bezpečnosti strojových zariadení,

 • d) vykonávanie úradnej skúšky, typovej skúšky a skúšky po oprave na vyhradených technických zariadeniach,

 • e) overovanie odbornej spôsobilosti a vydávanie preukazov a osvedčení pre fyzické osoby (revízneho technika, osoby na obsluhu a osoby na opravu na vyhradených technických zariadeniach elektrických, tlakových, plynových a zdvíhacích ),

 • f) overovanie odbornej spôsobilosti a vydávanie oprávnení pre právnické osoby (zamestnávateľa na odborné prehliadky a odborné skúšky a opravy vyhradeného technického zariadenia a na plnenie tlakovej nádoby na dopravu plynov vrátane plnenia nádrží motorového vozidla plynom).

Banskou činnosťou sa rozumie:

 • a) vyhľadávanie a prieskum ložísk vyhradených nerastov a tých ložísk nevyhradených nerastov, ktoré sú vhodné pre potreby a rozvoj národného hospodárstva (ďalej len „výhradné ložiská“),1)

 • b) otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk,

 • c) zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov,

 • d) úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním,

 • e) zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písmenách a) až d), 

 • f) osobitné zásahy do zemskej kôry,2)

 • g) zabezpečovanie a likvidácia starých banských diel.3)

 •  

Činnosťou vykonávanou banským spôsobom sa rozumie:

 • a) dobývanie ložísk nevyhradených nerastov, kým sa nerozhodlo, že sú vhodné pre potreby a rozvoj národného hospodárstva vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním a na tento účel vykonávané vyhľadávanie a prieskum ložísk nevyhradených nerastov, 

 • b) inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum okrem geologických prác vykonávaných za účelom získania dopĺňajúcich údajov pre dokumentáciu stavieb, 

 • c) ťažba pieskov a štrkopieskov v korytách vodných tokov plávajúcimi strojmi vrátane úpravy a zušľachťovania týchto surovín vykonávaných v súvislosti s ich ťažbou, s výnimkou odstraňovania nánosov pieskov a štrkopieskov pri údržbe vodných tokov, 

 • d) podzemné práce vykonávané banským spôsobom, najmä hĺbenie jám a jamíc, razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom nad 500 m3

 • e) práce na zabezpečenie stability podzemných priestorov (podzemné sanačné práce),

 • f) práce na sprístupňovaní jaskýň a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave,

 • g) zemné práce vykonávané s použitím strojov a výbušnín, ak sa na jednej lokalite premiestňuje viac ako 100 000 m3horniny, 

 • h) strojové vŕtanie studní s dĺžkou nad 30 m a vrty s dĺžkou nad 30 m na iné účely než na práce uvedené v  2a v § 3 písm. a) až g), zákona č. 51/1988 Zb.

 • i) čerpanie prírodných liečivých a stolových minerálnych vôd v banských dielach.

Žiadosť na cenovú ponuku

ŽIADATEĽ

Postup po doručení žiadosti

• okamžité automatické zaslanie potvrdenia o jej prijatí
• po obdržaní vašej žiadosti sa s vami spojíme
• zaslanie spracovanej cenovej ponuky v lehote spravidla do 7 pracovných dní od poskytnutia všetkých relevantných dokumentov a informácií potrebných pre posúdenie dokumentácie
• v prípade akceptácie cenovej ponuky je potrebné nám zaslať písomnú objednávku na adresu objednavky@ciosr.sk v lehote do 30 dní od dátumu vystavenia cenovej ponuky
• po obdržaní vašej objednávky vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe