Politika kvality Inšpekčného orgánu typu A (ďalej len „IO“)

 

Politika kvality Inšpekčného orgánu typu A (ďalej len „IO“)

Politika kvality IO vyplýva z vízií a stratégie spoločnosti a rozvíja sa v súlade so zámermi vrcholového manažmentu najmä v týchto oblastiach:

Neustále uspokojovať požiadavky zákazníkov a prehlbovať ich dôveru k poskytovaným službám.

Inšpekčnú činnosť vykonávať v súlade s platnou legislatívou SR,  technickými predpismi, normami, pracovnými postupmi pri dodržaní požadovanej kvality.

Vykonávať prieskum spokojnosti zákazníkov a prijímať opatrenia k zlepšovaniu kvality ponúkaných služieb.

IO bude zákazníkom ponúkať iba kvalitné a spoľahlivé služby realizované v termínoch dohodnutých
s klientom.

Vytvárať vhodné podmienky pre zabezpečenie stability IO v rámci uskutočňovaných inšpekčných činností a z hľadiska ľudských, materiálových a finančných zdrojov.

Dosiahnuť uznanie IO na medzinárodnej úrovni.

Dosiahnuť zefektívnenie inšpekčnej činnosti zavedením moderných technológií.

Vrcholový manažment prehlasuje:

 1. že žiadna jej organizačná zložka nevykonáva navrhovanie, výrobu, dodávku, montáž, nákup, používanie alebo údržbu zariadení, na ktorých vykonáva inšpekčnú činnosť,
 2.  
 3. že nie je spojené so žiadnou stranou, ktorá sa priamo účastní navrhovania, výroby, dodávania, montáže, nákupu, používania alebo údržby zariadení, na ktorých vykonáva inšpekčnú činnosť,
 4.  
 5. že zaistilo vyškolených, skúsených pracovníkom a vhodné zariadenia pre vykonávanie všetkých inšpekčných činností. 
 6.  

Vrcholový manažment od pracovníkov IO vyžaduje:

 1. dôsledné dodržiavanie predpísaných postupov pri vykonávaní objednanej inšpekčnej činnosti,
 2.  
 3. všetky postupy budú vykonávané nediskriminačným spôsobom,
 4.  
 5. vysokú zodpovednosť za vlastnú vykonanú činnosť,
 6.  
 7. písomné námety na zlepšenie alebo rozšírenie činností ponúkaných zákazníkom,
 8.  
 9. zachovanie dôvernosti o všetkých informáciách, získaných pri inšpekčnej činnosti,
 10.  
 11. že výsledky a podklady inšpekčných činností vykonaných v rámci jedného subjektu nesmú byť použité bez jeho písomného súhlasu, pre podobnú inšpekčnú činnosť u iného subjektu.