Posudzujeme projektovú dokumentáciu stavby s technickým zariadením a jej zmeny

V zmysle §18 ods.5 zákona č. 124/2006 Z. z. je stavebník  povinný na účely stavebného konania predložiť oprávnenej právnickej osobe na posúdenie projektovú dokumentáciu stavby s technickým zariadením a jej zmeny, ktorá je vyhotovená v súlade s §4 ods.1 zákona č.124/2006 Z.z., ak je určená na plnenie úloh zamestnávateľa a fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom. Kópiu vydaného odborného stanoviska spoločnosť CIO SR, s.r.o, ako oprávnená právnická osoba zašle bezodkladne príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru.

Bez odborného stanoviska k projektovej dokumentácii, ktorú posudzuje a vydáva oprávnená právnická osoba, stavebný úrad nevydá stavebné povolenie.

Odporúčaný rozsah predkladanej projektovej dokumentácie stavby:

1.sprievodná správa so základnými identifikačnými údajmi stavby vrátane uvedeného zodpovedného projektanta;

2.súhrnná technická správa s informáciami o urbanizme, architektúre, konštrukčnom riešení stavby a spôsobom zaistenia BOZP a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe aj pri budúcej prevádzke, celková situácia stavby (zastavovací plán) a vytyčovacie výkresy;

3.stavebné výkresy stavby, predovšetkým pôdorysy, rezy a pohľady (v mierke spravidla 1:100);

4.statika – statické posúdenie stavby preukazujúce mechanickú odolnosť a stabilitu nosnej konštrukcie;

5.protipožiarne zabezpečenie stavby – projekt požiarnej ochrany;

6.projekt vykurovania – technická správa s popisom technického riešenia vykurovania a výkresová časť;

7.projekt rozvodov a napojenia plynu (plynofikácia) – technická správa s popisom technického riešenia a výkresová časť;

8.projekt zdravotechniky – technická správa s popisom technického riešenia rozvodov kanalizácie a vody a výkresová časť;

9.projekt elektroinštalácie a bleskozvodu – technická správa s popisom technického riešenia elektroinštalácia bleskozvodu a výkresová časť;

10.teplotechnické a energetické posúdenie stavby;

11.stavebné výkresy a údaje k priestorovému umiestneniu, strojov a zariadení vrátane riešenia vnútorných komunikácií: ak ide o stavby s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením (napr. kotolne, výťahy a podobne);

12.projekt vzduchotechniky – technická správa s popisom technického riešenia + výkresová časť;

13.projekt technických zariadení, technológie, strojov technické správy + výkresová časť (rozmery, umiestnenie zariadení, parametre napr. kotolne, výťahy);

14.projekt organizácie výstavby;

15.iné dokumenty (napr. rozhodnutia orgánov štátnej správy, atď).

Žiadosť o cenovú ponuku

o vypracovanie cenovej ponuky na posúdenie projektovej dokumentácie stavby v zmysle § 18 ods. 5 v nadväznosti na § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov

ŽIADATEĽ

Fakturačné údaje

(vyplniť, ak sú fakturačné údaje iné ako údaje objednávateľa)

ŠPECIFIKÁCIA

A) Druh služby

Posúdenie projektovej dokumentácie stavby s technickým zariadením na účely stavebného konania v zmysle § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. v lehote do 30 dní v závislosti od rozsahu dokumentácie a vzájomnej dohody.

B) Bližšia špecifikácia

*)Odporúčaný rozsah predkladanej projektovej dokumentácie stavby

Projektová dokumentácia stavieb musí byť osvedčená autorizovaným stavebným inžinierom zapísaným v Slovenskej komore stavebných inžinierov (SKSI).
1) Sprievodná správa so základnými identifikačnými údajmi vrátane uvedeného zodpovedného projektanta;
2) Súhrnná technická správa s informáciami o urbanizme, architektúre, konštrukčnom riešení stavby a spôsobov zaistenia BOZP a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe aj pri budúcej prevádzke, celková situácia stavby (zastavovací plán) a vytyčovacie výkresy;
3) Stavebné výkresy stavby, predovšetkým pôdorysy, rezy a pohľady (mierka 1:100);
4) Statika – statické posúdenie stavby preukazujúce mechanickú odolnosť a stabilitu nosnej konštrukcie;
5) Protipožiarne zabezpečenie stavby – projekt požiarnej ochrany;
6) Projekt vykurovania – technická správa s popisom technického riešenia vykurovania + výkresová časť;
7) Projekt rozvodov a napojenia plynu (plynofikácia) – technická správa s popisom technického riešenia + výkresová časť;
8) Projekt zdravotechniky – technická správa s popisom technického riešenia rozvodov kanalizácie a vody + výkresová časť;
9) Projekt elektroinštalácie a bleskozvodu – technická správa s popisom technického riešenia elektroinštalácie a bleskozvodu + výkresová časť;
10) Teplotechnické a energetické posúdenie stavby;
11) Stavebné výkresy a údaje k priestorovému rozmiestneniu strojov a zariadení vrátane riešenia vnútorných komunikácií, ak ide o stavby s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením (napr. kotolne, výťahy a pod.);
12) Projekt vzduchotechniky – technická správa s popisom technického riešenia + výkresová časť;
13) Projekt technických zariadení, technológie, strojov, technické správa + výkresová časť (rozmery, umiestnenie zariadení, parametre, napr. kotolne, výťahy);
14) Projekt organizácie výstavby;
15) Iné dokumenty (napr. rozhodnutia orgánov štátnej správy (certifikáty, dokladová časť stavby, úplnosť sprievodnej dokumentácie, vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození, vyhlásenia o zhode výrobkov a materiálov, výkaz výmer, atď.).

C) Postup po doručení žiadosti

- okamžité automatické zaslanie potvrdenia o jej prijatí  
- zaslanie spracovanej cenovej ponuky v lehote spravidla do 7 pracovných dní od poskytnutia všetkých relevantných dokumentov a informácií potrebných pre posúdenie dokumentácie  
- v prípade akceptácie cenovej ponuky je potrebné nám zaslať písomnú objednávku na adresu objednavky@ciosr.sk v lehote do 30 dní od dátumu vystavenia cenovej ponuky  
- po obdržaní vašej objednávky sa s vami spojíme a dohodneme ďalší postup