Posudzujeme projektovú dokumentáciu stavby s technickým zariadením a jej zmeny

V zmysle §18 ods.5 zákona č. 124/2006 Z. z. je stavebník  povinný na účely stavebného konania predložiť oprávnenej právnickej osobe na posúdenie projektovú dokumentáciu stavby s technickým zariadením a jej zmeny, ktorá je vyhotovená v súlade s §4 ods.1 zákona č.124/2006 Z.z., ak je určená na plnenie úloh zamestnávateľa a fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom. Kópiu vydaného odborného stanoviska spoločnosť CIO SR, s.r.o, ako oprávnená právnická osoba zašle bezodkladne príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru.

Bez odborného stanoviska k projektovej dokumentácii, ktorú posudzuje a vydáva oprávnená právnická osoba, stavebný úrad nevydá stavebné povolenie.

Odporúčaný rozsah predkladanej projektovej dokumentácie stavby:

1.sprievodná správa so základnými identifikačnými údajmi stavby vrátane uvedeného zodpovedného projektanta;

2.súhrnná technická správa s informáciami o urbanizme, architektúre, konštrukčnom riešení stavby a spôsobom zaistenia BOZP a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe aj pri budúcej prevádzke, celková situácia stavby (zastavovací plán) a vytyčovacie výkresy;

3.stavebné výkresy stavby, predovšetkým pôdorysy, rezy a pohľady (v mierke spravidla 1:100);

4.statika – statické posúdenie stavby preukazujúce mechanickú odolnosť a stabilitu nosnej konštrukcie;

5.protipožiarne zabezpečenie stavby – projekt požiarnej ochrany;

6.projekt vykurovania – technická správa s popisom technického riešenia vykurovania a výkresová časť;

7.projekt rozvodov a napojenia plynu (plynofikácia) – technická správa s popisom technického riešenia a výkresová časť;

8.projekt zdravotechniky – technická správa s popisom technického riešenia rozvodov kanalizácie a vody a výkresová časť;

9.projekt elektroinštalácie a bleskozvodu – technická správa s popisom technického riešenia elektroinštalácia bleskozvodu a výkresová časť;

10.teplotechnické a energetické posúdenie stavby;

11.stavebné výkresy a údaje k priestorovému umiestneniu, strojov a zariadení vrátane riešenia vnútorných komunikácií: ak ide o stavby s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením (napr. kotolne, výťahy a podobne);

12.projekt vzduchotechniky – technická správa s popisom technického riešenia + výkresová časť;

13.projekt technických zariadení, technológie, strojov technické správy + výkresová časť (rozmery, umiestnenie zariadení, parametre napr. kotolne, výťahy);

14.projekt organizácie výstavby;

15.iné dokumenty (napr. rozhodnutia orgánov štátnej správy, atď).

Žiadosť o cenovú ponuku

ŽIADATEĽ

Postup po doručení žiadosti

• okamžité automatické zaslanie potvrdenia o jej prijatí
• po obdržaní vašej žiadosti sa s vami spojíme
• zaslanie spracovanej cenovej ponuky v lehote spravidla do 7 pracovných dní od poskytnutia všetkých relevantných dokumentov a informácií potrebných pre posúdenie dokumentácie
• v prípade akceptácie cenovej ponuky je potrebné nám zaslať písomnú objednávku na adresu objednavky@ciosr.sk v lehote do 30 dní od dátumu vystavenia cenovej ponuky
• po obdržaní vašej objednávky vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe