Vydávame Oprávnenia pre právnické osoby

Odborné prehliadky a odborné skúšky a opravy vyhradeného technického zariadenia podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a plnenie tlakovej nádoby na dopravu plynov vrátane plnenia nádrže motorového vozidla plynom môže pre inú fyzickú osobu alebo pre inú právnickú osobu vykonávať v zmysle §15 zákona č.124/2006 Z.z. len zamestnávateľ, ktorý má oprávnenie na činnosť.

Oprávnenie vydáva CIO SR, s.r.o., ako oprávnená právnická osoba na základe písomnej žiadosti a po preverení splnenia podmienok ustanovených zákonom č.124/2006 Z.z., právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Žiadosť, musí obsahovať: 

  1. a) meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby,

  2. b) názov, sídlo, identifikačné číslo, ak už bolo pridelené, a názov a sídlo organizačnej zložky, pre ktorú sa žiada oprávnenie, ak ide o právnickú osobu, 

  3. c) druh a rozsah činnosti, na ktorú sa žiada oprávnenie.

Podmienky na vydanie oprávnenia sú:

  1. a) uzatvorená pracovná zmluva medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ktorý má príslušný doklad o odbornej spôsobilosti podľa 16 zákona č.124/2006 Z.z. na vykonávanie činnosti na ktorú je žiadané vydanie oprávnenia 

  2. b) primeraný spôsob a rozsah zabezpečenia vykonávania činnosti z technického, technologického, personálneho a organizačného hľadiska. 

Žiadosť o cenovú ponuku

ŽIADATEĽ

Postup po doručení žiadosti

• okamžité automatické zaslanie potvrdenia o jej prijatí
• po obdržaní vašej žiadosti sa s vami spojíme
• zaslanie spracovanej cenovej ponuky v lehote spravidla do 7 pracovných dní od poskytnutia všetkých relevantných dokumentov a informácií potrebných pre posúdenie dokumentácie
• v prípade akceptácie cenovej ponuky je potrebné nám zaslať písomnú objednávku na adresu objednavky@ciosr.sk v lehote do 30 dní od dátumu vystavenia cenovej ponuky
• po obdržaní vašej objednávky vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe