Naše služby

Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s.r.o.

vznikol v roku 2012 zapísaním do obchodného registra na základe dlhoročných skúsenosti zakladateľov spoločnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení a štátneho odborného dozoru nad dodržiavaním predpisov v oblasti BOZP v rámci Inšpekcie práce.

Sme oprávnení hlavne vykonávať činnosť: 

Oprávnenej právnickej osoby na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení na základe oprávnenia vydaného v zmysle §14 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

Oprávnenej právnickej osoby na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení na základe oprávnenia vydaného v zmysle §8a ods. 3 zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov

Inšpekčnú činnosť v zmysle normy STN EN ISO/IEC 17020 ako Akreditovaný inšpekčný orgánu typu A

Certifikačnú činnosť v zmysle normy ISO/IEC 17021-1: 2015 a normy ISO/IEC 17021-3: 2017 na výkon certifikácie manažérskych systémov kvality.

Oprávnená právnicka osoba - Certifikačný a inšpekčný orgán SR

Poslanie

„byť kompetentným strategickým partnerom a najlepšou voľbou pre našich klientov“

Vízia

„ využívať moderné technológie a zabezpečovať služby na najvyššej odbornej úrovni“ 

Spoločnosť vznikla v roku 2012 zapísaním do obchodného registra na základe dlhoročných skúsenosti zakladateľov spoločnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení a štátneho odborného dozoru nad dodržiavaním predpisov v oblasti BOZP v rámci Inšpekcie práce. Sme oprávnení vykonávať činnosť Oprávnenej právnickej osoby v zmysle §14 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a taktiež v zmysle §8a ods. 3 zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov. Disponuje kompletným materiálno-technickým a prístrojovým vybavením pre zabezpečenie odborných činností.

Adresa spoločnosti:
Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s.r.o.
Ciglianska cesta 3C
971 01 Prievidza

IČO: 46 572 571
DIČ: 2023491206
IČ DPH: SK2023491206

Spoločnosť Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo: 25854/R

Webwww.ciosr.sk

Bankové spojenie:
Tatrabanka, a.s.,

IBAN: SK09 1100 0000 0029 4212 5869

SWIFT: TATRSKBX

Vedenie spoločnosti

Ing. Patrik Reisel

Konateľ

Ing. Karol Habina

Prokurista, Výkonný riaditeľ

Ing. Vladimír Lipovský

Prokurista, Riaditeľ úseku služieb

Naši garanti

Ing. Albert Mello

Stavba, certifikácia výrobkov

Marián Peťko

Elektrické zariadenia, certifikácia osôb

Ing. Peter Vékony

Strojové zariadenia, systém manažérstva kvality

Ing. Vladimír Lipovský

Zdvíhacie zariadenia

Miroslav Jakubes

Tlakové a plynové zariadenia  

Obchod a marketing

Ing. Soňa Utekalová Kopálová

Obchod a marketing

Národní regulátori a partneri spoločnosti

Naše oprávnenia a osvedčenia

Naše propagačné materiály

Zavolajte nám:

+421 948 003 902

LinkedIn:

CioSR

Napíšte nám