Naše služby

Poslanie

„byť kompetentným strategickým partnerom a najlepšou voľbou pre našich klientov“

Vízia

„ využívať moderné technológie a zabezpečovať služby na najvyššej odbornej úrovni“ 

Spoločnosť vznikla v roku 2012 zapísaním do obchodného registra na základe dlhoročných skúsenosti zakladateľov spoločnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení a štátneho odborného dozoru nad dodržiavaním predpisov v oblasti BOZP v rámci Inšpekcie práce. Sme oprávnení vykonávať činnosť Oprávnenej právnickej osoby v zmysle §14 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a taktiež v zmysle §8a ods. 3 zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov. Disponuje kompletným materiálno-technickým a prístrojovým vybavením pre zabezpečenie odborných činností.

Vedenie spoločnosti

Ing. Karol Habina

Konateľ, Výkonný riaditeľ

Ing. Ján Donič, MBA

Spolumajiteľ

Ing. Vladimír Lipovský

Konateľ, Vedúci Inšpekčného orgánu

Manažment spoločnosti

Ing. Albert Mello

Vedúci Odboru certifikačnej činnosti

Marián Peťko

Technický manažér pre elektrické zariadenia

Ing. Peter Vékony

Manažér kvality

Národní regulátori a partneri spoločnosti

Naše oprávnenia a osvedčenia

Zavolajte nám:

+421 948 003 902

LinkedIn:

CioSR

Napíšte nám