Inšpekčná činnosť

Vykonávanie prehliadky, riadenie a vyhodnocovanie alebo vykonávanie úradnej skúšky a inej prehliadky, kontroly a skúšky podľa osobitného predpisu vrátane označenia vyhradeného technického zariadenia a vydávanie príslušných dokladov.