Oprávnenie pre činnosť oprávnenej právnickej osoby vydané podľa §8a ods. 3 zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov