Workshop Zdvíhacie zariadenia

Spoločná vízia, o.z. a spoločnosť BOZPO, s.r.o. zorganizovala dňa 30. septembra 2022 workshop na tému: Zdvíhacie zariadenia, na ktorom sa zúčastnila aj spoločnosť Certifikačný a inšpekčný orgán SR s prednáškou Postup pri vykonávaní úradnej skúšky zdvíhacích zariadení.

Na úvod podpredsedníčka združenia Spoločná vízia, Ing. Andrea Ležovičová, informovala zúčastnených o združení, ktoré bolo založené  ako profesionálne zoskupenie právnických a fyzických osôb, jeho cieľom je zvýšenie bezpečnosti na pracoviskách, staveniskách, starostlivosť a ochranu zdravia ako aj význam zdravotnej prevencie. V súčasnosti združuje nielen autorizovaných odborne spôsobilých odborníkov v oblasti bezpečnosti práce, ale aj iných odborníkov, bezpečnostných technikov, požiarnych technikov,  verejných zdravotníkov, lekárov ako aj zamestnávateľov zo širokého spektra priemyselných odvetví a výrobcov osobných ochranných pracovných prostriedkov. 

Moderátor workshopu Ing. Ľubomír Markovič informoval, že Združenie spoločná vízia je schváleným členom organizácií, ktoré sa môžu zúčastňovať pripomienkovania legislatívneho procesu pri zmene alebo tvorbe právnych predpisov v oblasti ochrany práce. Túto možnosť združenie Spoločná vízia aktívne využíva, keď sa zúčastnila pripomienkovania novely zákona NRSR č. 124/2006, Z.z.  Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Vyhlášky č. 356/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti. Niektoré pripomienky boli v legislatívnom procesu akceptované.

V súčasnosti prebieha legislatívny proces k novele Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, kde Spoločná vízia taktiež aktívne vstupuje do pripomienkového procesu.

OZ Spoločná vízia ponúkla zúčastneným možnosť spolupráce, vstúpiť ich pripomienkami do legislatívnych procesov, prostredníctvom Spoločnej vízie. 

Úvodnú prednášku prezentoval Ing. Jurašík Róbert, IP Trenčín s témou Legislatíva v oblasti zdvíhacích zariadení.

Ing. R. Jurašík uviedol legislatívny rámec problematiky Zdvíhacích zariadení a na obrázkoch uviedol praktické ukážky jednotlivých zariadení ako sú napr. rôzne typy žeriavov, kladkostrojov, pracovných plošín, výťahov, pohyblivé schody a chodníky, lyžiarskych vlekov, zdvíhacích čiel a podobne. 

Nasledoval p. Jozef Krausko zo spoločnosti BOZPO, s.r.o. s témou Odborné spôsobilosti a riziká pri prevádzke ZZ

Definoval legislatívny rámec pri prevádzke a obsluhe ZZ, riziká pri ich používaní a vysvetlil príklady z praxe, aké sú potrebné a požadované  doklady na obsluhu zdvíhacích zariadení.

S ďalšou témou Postup pri vykonávaní úradnej skúšky ZZ vystúpil  Ing. Jozef Kofrit, CiO SR. Formou video ukážky so slovným výkladom, bolo prezentované, ako sa v rámci kontroly stavu bezpečnosti VTZ ZZ vykonáva úradná skúška pohyblivej pracovnej plošiny v rozsahu Odbornej skúšky. 

Veľmi pútavú tému Zdvíhacie zariadenia –  evakuáčné výťahy , prednášal   Ing. Pavol Hačunda, zo spoločnosti TÜV SÜD, pri ktorej zodpovedal na množstvo otázok z praxe.  

Prednášku  Záchytné systémy proti pádu z výšky uviedol Andrej Bosák zo spoločnosti SkyAnd a Praktické ukážky evakuačných zariadení a ich použitie v praxi, profesionálny školiteľ – Bc. Oliver Kováč, Spoločná vízia. 

SkyAND je spoločnosť, ktorá sa zaoberá ochranou proti pádu pomocou funkčnej projekcie systémov zabránenia, zachytenia pádu ako systémov pre údržbu fasády a zlaňovania. 

Podkladom ich prezentácie boli dlhoročné skúsenosti z oblasti ochrany proti pádu, stavebnej činnosti, projekcie ochranných systémov. Bola zameraná aj na  navrhovanie riešení v projekčnej fáze. Ďalej prednášatelia objasnili, ako priniesť vhodné riešenie záchytných systémov z legislatívneho pohľadu a zároveň priniesť aj koncového užívateľa bezpečne z výšky naspäť na zem. 

Po každej prednáške boli zodpovedané otázky od zúčastnených a rozvinula sa široká diskusia.

Poslednou témou bola veľmi pútavá praktická ukážka na lezeckej stene –  Evakuácia z vyvýšených priestorov a z priestorov s obmedzeným prístupom, ktorú komentoval a opisoval p. Jozef Krausko, Spoločná vízia. Praktickú ukážku zlaňovania realizoval Hasičský a záchranný zbor SR.

Moderátor na záver poďakoval všetkým zúčastneným za účasť, skonštatoval, že workshop splnil očakávania a ukončil workshop.