Workshop NIP SR Jasná 2021

Národný inšpektorát práce organizoval v dňoch 27. – 28. 10. 2021 workshop so zástupcami oprávnených právnických osôb v Jasnej v Nízkych Tatrách. Cieľom stretnutia bolo nadviazať spoluprácu a zosúladiť postupy v oblasti projektovej a konštrukčnej dokumentácie a stavieb pri kontrolnej činnosti z pohľadu OPO a inšpekcie práce, ako aj prediskutovať otázky v súvislosti s vydávaním výstupných dokladov z činností oprávnených právnických osôb, vykonávaním úradných skúšok VTZ a určených výrobkov s ohľadom na činnosť notifikovaných osôb a OPO. Workshopu sa zúčastnil aj konateľ spoločnosti CiO SR, Ing. Vladimír Lipovský