Bezpečnostnotechnická služba

Spoločnosť Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s.r.o. v oblasti bezpečnosti práce ponúka formou outsourcingu bezpečnostnotechnickú službu (BTS) v zmysle § 22 zák. č. 124/2006 Z.z v znení neskorších predpisov,...

Výchova a vzdelávanie (VaVZ)

Jednou zo základných povinností každého zamestnávateľa je v zmysle § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov pravidelne, zrozumiteľne...