PRIHLÁŠKA
na overovanie odbornej spôsobilosti fyzickej osoby na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok (revízií) vyhradeného technického zariadenia

v zmysle § 14 ods. (1) písm. c) zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov na činnosť podľa § 24 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Organizácia

(ak prihláseného neprihlasuje organizácia, nevyplňuje sa)

PRIHLASOVANÝ

POŽADOVANÝ DRUH A ROZSAH

§ 24 Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického

(Pozn.: uvádzať len pri rozšírení)
(Pozn.: Vyberte dátum termínu skúšky uvedený nižšie)

Na mieste overovania odborných vedomostí fyzická osoba vyplní žiadosť na vydanie osvedčenia, k žiadosti priloží doklady, ktorými preukáže splnenie podmienok podľa § 16 ods. (2) zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v z.n.p.:

a) Údaje o dosiahnutom veku najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú inak v zmysle § 16 ods. (2) písm. a) zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v z.n.p. (Poznámka: Pred začatím overovania odborných vedomostí predložiť doklad totožnosti).
b) Údaje o ukončenom najvyššom odbornom vzdelaní v zmysle § 16 ods. (2) písm. b) zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v z.n.p.
c) Údaje o odbornej praxi v zmysle § 16 ods. (2) písm. b) zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v z.n.p. na príslušnom technickom zariadení elektrickom príslušného napätia a príslušnej triedy objektu podľa § 25 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. v z.n.p.
d) Doklad o zdravotnej spôsobilosti v zmysle § 16 ods. (2) písm. c) zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v z.n.p. vo vzťahu k práci, nie starší ako 6 mesiacov v zmysle § 16 ods. (4) zákona NR SR č.124/2006 Z.z. v z.n.p.
e) Doklad o absolvovaní odbornej prípravy v rozsahu určenom osobitným predpisom v zmysle § 16 ods.(2) písm. d) zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v z.n.p.
f) Ak sa jedná o rozšírenie rozsahu odbornej spôsobilosti predložiť kópiu platného osvedčenia vrátane aktualizačnej odbornej prípravy.
Doklady uvedené v bodoch b), c), d), e), f) predložiť ako originály, overené kópie alebo kópie.
Prihlásený svojim podpisom potvrdzuje, že všetky predložené údaje, doklady a informácie v rámci „ P r i h l á š k y na overovanie odbornej spôsobilosti fyzickej osoby na činnosť na vyhradenom technickom zariadení“ sú úplné, presné apravdivé aje si vedomý/á toho, že pokiaľ by uvedené informácie neboli pravdivé alebo závažným spôsobom zamlčané, bude čeliť všetkým z toho vyplývajúcim právnym následkom.
Prihlásený svojím podpisom dáva súhlas so spracovaním svojich osobných údajov spoločnosti Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s.r.o. Prievidza, v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Účel spracovania osobných údajov: evidencia osôb zúčastnených na overovaní, vydanie a archivácia výstupných dokladov z overovania, odoslanie údajov o vydaných dokladoch podľa § 14 ods. 2) a zverejnenie údajov podľa § 14 ods. 7) zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v z.n.p..
V zmysle odseku (3) § 14 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.
Táto prihláška je zároveň aj objednávkou požadovanej služby.
Názov skúškyAdresaČasDátum 
Overovanie fyzických osôbCiglianska cesta 3C, Prievidza8:0019.06.2024
Overovanie fyzických osôbCiglianska cesta 3C, Prievidza8:0013.06.2024
Overovanie fyzických osôbCiglianska cesta 3C, Prievidza8:0026.06.2024
Overovanie fyzických osôbCiglianska cesta 3C, Prievidza8:0003.07.2024
Overovanie fyzických osôbCiglianska cesta 3C, Prievidza8:0010.07.2024
Overovanie fyzických osôbCiglianska cesta 3C, Prievidza8:0017.07.2024
Overovanie fyzických osôbCiglianska cesta 3C, Prievidza8:0024.07.2024
Overovanie fyzických osôbCiglianska cesta 3C, Prievidza8:0031.07.2024
Overovanie fyzických osôbCiglianska cesta 3C, Prievidza8:0007.08.2024
Overovanie fyzických osôbCiglianska cesta 3C, Prievidza8:0014.08.2024
Overovanie fyzických osôbCiglianska cesta 3C, Prievidza8:0021.08.2024
Overovanie fyzických osôbCiglianska cesta 3C, Prievidza8:0028.08.2024
Overovanie fyzických osôbCiglianska cesta 3C, Prievidza8:0004.09.2024
Overovanie fyzických osôbCiglianska cesta 3C, Prievidza8:0011.09.2024
Overovanie fyzických osôbCiglianska cesta 3C, Prievidza8:0018.09.2024
Overovanie fyzických osôbCiglianska cesta 3C, Prievidza8:0025.09.2024
Overovanie fyzických osôbCiglianska cesta 3C, Prievidza8:0002.10.2024
Overovanie fyzických osôbCiglianska cesta 3C, Prievidza8:0009.10.2024
Overovanie fyzických osôbCiglianska cesta 3C, Prievidza8:0016.10.2024
Overovanie fyzických osôbCiglianska cesta 3C, Prievidza8:0023.10.2024
Overovanie fyzických osôbCiglianska cesta 3C, Prievidza8:0030.10.2024
Overovanie fyzických osôbCiglianska cesta 3C, Prievidza8:0006.11.2024
Overovanie fyzických osôbCiglianska cesta 3C, Prievidza8:0013.11.2024
Overovanie fyzických osôbCiglianska cesta 3C, Prievidza8:0020.11.2024
Overovanie fyzických osôbCiglianska cesta 3C, Prievidza8:0027.11.2024
Overovanie fyzických osôbCiglianska cesta 3C, Prievidza8:0004.12.2024
Overovanie fyzických osôbCiglianska cesta 3C, Prievidza8:0011.12.2024
Overovanie fyzických osôbCiglianska cesta 3C, Prievidza8:0018.12.2024

V prípade, ak Vám termín nevyhovuje, kontaktujte našu asistentku na tel. čísle +421 948 942 090, ktorá s Vami vyberie iný vhodný termín.