Vykonávame kontrolu pracovných prostriedkov (strojov, technických zariadení a technológií) počas ich celého životného cyklu

Uvádzanie na trh / výroba pracovných prostriedkov

POSÚDIME ZHODU

Ako výrobcovi, Vám posúdime zhodu pracovných prostriedkov s požiadavkami smernice EPaR 2006/42/ES vrátane pracovných prostriedkov uvedených v prílohe IV tejto smernice vyrobených v súlade s harmonizovanými normami – príloha VIII tejto smernice (Posúdenie zhody s vnútornými kontrolami výroby strojového zariadenia)

Pred uvedením pracovných prostriedkov do prevádzky

VYKONÁME KONTROLU

Ako prevádzkovateľovi pred uvedením pracovných prostriedkov do prevádzky Vám na základe žiadosti vykonáme kontrolu tohto pracovného prostriedku tzn. posúdime, či pracovný prostriedok spĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. (§ 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z.)

Počas prevádzky pracovných prostriedkov

VYKONÁME OPAKOVANÚ KONTROLU

Ako prevádzkovateľovi počas prevádzky a používania pracovných prostriedkov (strojov, technických zariadení alebo technológií) Vám opakovane skontrolujeme tzn. posúdime, či stroj a technológie spĺňajú požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

(§ 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z.)


Žiadosť o cenovú ponuku

ŽIADATEĽ

Postup po doručení žiadosti

• okamžité automatické zaslanie potvrdenia o jej prijatí
• po obdržaní vašej žiadosti sa s vami spojíme
• zaslanie spracovanej cenovej ponuky v lehote spravidla do 7 pracovných dní od poskytnutia všetkých relevantných dokumentov a informácií potrebných pre posúdenie dokumentácie
• v prípade akceptácie cenovej ponuky je potrebné nám zaslať písomnú objednávku na adresu objednavky@ciosr.sk v lehote do 30 dní od dátumu vystavenia cenovej ponuky
• po obdržaní vašej objednávky vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe